Lak akrylový bezbarvý lesklý 400ml spray

Rychleschnoucí akrylový bezbarvý lak nanášený na ošetřené i neošetřené povrchyz kovu, kamene, betonu, sádry, dřeva, skla, keramiky a některých plastů. Vytváří efekt lesku a efekt silnější sytosti barev. Nevybledne. Vysoká odolnost proti oděru a povětrnostním vlivům, chrání před vlhkostí. Pro použití venku i uvnitř.

- Plocha nátěru v závislosti na tloušťce vrstvy: 1,0 - 1,5 m2
- Doba schnutí při 25°C - 7-10 min

Dostupnost Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
4.10.2023
Kód: 421
–7 % 125 Kč
Lak akrylový bezbarvý lesklý 400ml spray
f0a5f868a1a0f758cff30bd43ef82699 pupup
–7 %

VAROVÁNÍ!

Hořlavá kapalina a páry. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při vdechování. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Skladujte na dobře větraném místě.

Poznámky:

Všechny technické údaje představují orientační hodnoty.
Doporučujeme otestovat materiál pro ujištění se o jeho vhodnosti k danému použití.
Výrobce si vyhrazuje právo na zlepšování produktu a změnu technických podmínek s možností provedení změn v specifikaci.

Doplňkové parametry

Kategorie: Barvy a laky na kamínky
Hmotnost: 0.5 kg